TR EN DE

MUTFAKTAKİ VAZGEÇİLMEZİNİZ SOFRALARIN TADI FERSAN

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası

Fersan Fermantasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Fersan)’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Fersan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları şirketimiz nezdinde kişisel veri bilgisi bulunanların ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Fersan, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Fersan’ın kişisel verilerinizi işleme amacı nedir?

 Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Fersan’ın ya da Fersan’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Fersan’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Fersan’ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

 Fersan, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

 2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri nelerdir?

Fersan, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, Fersan temsilcileri, iş sözleşmeleri ve iş başvurusu kanalları vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 3) Fersan kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 Fersan ile paylaşılan kişisel veriler, Fersan gözetimi ve kontrolü altındadır. Fersan, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 4) Fersan kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 Çalışanlarımıza ve çalışma arkadaşı adaylarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, bilgi sahiplerinin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak bilgi sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.  Ayrıca, şirket faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmek için yabancı şirket ortaklarımız olan üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Aynı şekilde bu veriler, Fersan tarafından yurtdışına taşınabilecek, şirket devir-satın alma,  birleşme gibi hallerde 3. bir kişi ya da kuruluşa devredilebilecektir. 

 Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Fersan sorumlu değildir.

 5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6-) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Fersan’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Fersan’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için çalışanlarımızın ve çalışma arkadaşı adaylarımızın Fersan’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 7) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Fersan’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Fersan’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu iletişim sayfasında belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

 

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

Başvuranın İsim- Soy isim

 

 

TC Kimlik Numarası

 

 

Telefon Numarası

 

 

Mail adresi

 

 

Adresi

 

 

Başvuru Tarihi

 

Başvuru Konunuzu lütfen detaylı yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

Cevabımızı hangi adresinize yollayalım: Mail X                    Adres X

 

 

                                                                                                    Ad- Soyad İmza

Bu başvuru formunu fiziken ya da mail suretiyle gönderebilirsiniz. Fiziken gönderecek iseniz lütfen adınızı soyadınızı yazıp imzalayınız.